Moc tkwiąca w sporcie przyspiesza integrację społeczną i łączy narody, jednocześnie zapewniając możliwości rozwoju jednostkom, społeczeństwom i całym krajom.

W 2014 roku ONZ ustanowiła 6 kwietnia Międzynarodowym Dniem Sportu na rzecz Pokoju i Rozwoju. Co zdecydowało o podjęciu tego przedsięwzięcia przez ONZ? Jakie wyzwania stoją przed ONZ w czasie realizacji projektu?

Międzynarodowy Dzień Sportu na rzecz Pokoju i Rozwoju wprowadzono w celu zwiększenia świadomości tego ogromnego potencjału na całym świecie oraz potęgowania pozytywnego sportu na wspieranie praw człowieka i nawiązywanie pokojowego dialogu między narodami. Przez dwa lata, w których obchodzono Międzynarodowy Dzień Sportu, święto to spotkało się z ogromnym odzewem ze strony władz i organizacji zarówno w skali lokalnej, jak i międzynarodowej i zaowocowało setkami imprez na całym świecie, które przyciągnęły tysiące uczestników, inspirując ich do uprawiania sportu dla korzyści własnej i ogółu. Naszym celem jest jednak w dalszym ciągu wykorzystywanie wszelkich dostępnych kanałów w ramach systemu ONZ do promowania sportu jako elementu jednoczącego ludzi, przekonywania kolejnych państw członkowskich, by dołączały do tej ogólnoświatowej inicjatywy, oraz zachęcania do uprawiania sportu w celu wspierania realizacji Agendy rozwojowej po roku 2015.

W jaki sposób system ONZ wykorzystuje sport do realizacji swoich celów: dbania o pokój i bezpieczeństwo na świecie, wspierania praw człowieka oraz rozwoju społeczno-gospodarczego?

Sport jest naturalnym partnerem dla systemu ONZ i jak się okazuje, w znaczący i praktyczny sposób przyczynia się do realizacji jej celów. Sport i zabawa, będące podstawowymi prawami człowieka, coraz częściej wykorzystywane są jako szeroko dostępne, tanie i skuteczne narzędzia w działalności humanitarnej oraz działaniach na rzecz rozwoju i pokoju, prowadzonych nie tylko przez system ONZ, ale również przez rządy, organizacje pozarządowe i innych interesariuszy. Sport wykorzystuje się, by docierać do najbardziej potrzebujących i nieść im pomoc. Są to między innymi uchodźcy, ofiary konfliktów, osoby cierpiące wskutek rasizmu, dyskryminacji i katastrof naturalnych, ludzie ubodzy, niepełnosprawni i przewlekle chorzy. W przeszłości sport pomagał w nawiązywaniu przyjaznych relacji pomiędzy skonfliktowanymi grupami, jak na przykład w przypadku starań na rzecz porozumienia między Koreą Północną a Południową, w które aktywnie zaangażowane jest moje biuro – Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych Sport dla Rozwoju i Pokoju (UNOSDP). W dzisiejszych burzliwych czasach sport niejednokrotnie staje się pomostem, dzięki któremu ludzie mogą wyjść sobie naprzeciw. Ponadto szeroko wykorzystujemy możliwości edukacyjne sportu, ucząc młodzież zasad fair play, motywacji i pracy zespołowej, a jednocześnie przekazując im umiejętności, które pomogą im w rozwoju zawodowym. Jednym z przykładów ilustrujących możliwość zainspirowania młodzieży w krajach rozwijających się jest program „Youth Leadership” realizowany przez UNOSDP. Od czasu powstania tego programu w 2012 roku dotarł on do ponad 500 beneficjentów z całego świata, w tym także z Polski.

Czy Pana zdaniem w dzisiejszych czasach możliwy jest pełny powrót do tradycji rozejmu olimpijskiego? Czy będzie on przestrzegany podczas Igrzysk Olimpijskich i Paraolimipijskich w Rio w 2016 roku?

ONZ konsekwentnie podejmuje śmiałe próby w dążeniu do zapewnienia stabilizacji i harmonii w targanych konfliktami rejonach świata. Idea rozejmu olimpijskiego, w starożytnej Grecji dająca wyraz duchowi braterstwa i porozumienia pomiędzy narodami, wpisuje się w starania ONZ na rzecz pokojowego rozwiązania wszystkich konfliktów międzynarodowych.Choć dziś urzeczywistnienie idei rozejmu olimpijskiego jest raczej mało możliwe, stanowi on jednak dla ONZ i jej partnerów – Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego – okazję, by wystosować mocne i podszyte nadzieją przesłanie do społeczności międzynarodowej, wzywające narody do pogodzenia się z wzajemnymi różnicami i pokojowego współżycia. To nasz wielki cel, dlatego musimy z uporem, nieustannie przekazywać swoje przesłanie, wzywając wojujące ze sobą strony do respektowania ideałów rozejmu olimpijskiego i złożenia broni nie tylko na czas Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Rio w 2016 roku, ale na zawsze.