Ten może być realizowany w rozmaity sposób. Choćby – poprzez bezpośrednie wspieranie finansowe przygotowań i ważnych startów konkretnego zawodnika, grupy sportowców, drużyny lub reprezentacji narodowej. Mogą to być również świadczenia na rzecz wybranego klubu sportowego lub wymierny wkład finansowy w organizację istotnych wydarzeń sportowych. Oczywiście, w grę wchodzą nie tylko konkretne dotacje finansowe, ale także świadczenia rzeczowe – produktowe, usługowe itp. Strona sportowa „rewanżuje się” działaniami promującymi sponsora – eksponując jego nazwę i/lub znak firmowy na ubiorach zawodników, w scenografii obiektów, lokując stosowne słowa w wypowiedziach sportowców, trenerów czy działaczy.

Polski Komitet Olimpijski ma już bogate doświadczenia w zakresie pozyskiwania sponsorów na swoją działalność, która przecież nie obejmuje jedynie aktywności bezpośrednio związanych z kolejnymi igrzyskami (a tych w sportowym kalendarzu wciąż przybywa). Do poszukiwania sponsorów zmusiło go to, iż od lat (jako jedyny lub jeden z bardzo nielicznych w Europie) koszty swojej działalności pokrywa z kwot otrzymywanych od sponsorów.

Podjęcie działań zmierzających do zdobycia środków od sponsorów stało się wręcz koniecznością po rozwiązaniu się istniejącego wcześniej Polskiego Funduszu Olimpijskiego (ten gromadził wpłaty złotowe i dewizowe od osób prywatnych i instytucji krajowych i zagranicznych, jednak z czasem zdecydowanie to nie wystarczało). Od roku 1993 funkcjonowała Polska Fundacja Olimpijska, będąca agentem marketingowo-promocyjno-sponsoringowym, pozyskującym środki na działalność w oparciu o własny program sponsorski. Pozyskano pierwszą grupę sponsorów, a działania PFO wspierały Polskie Radio i TVP. Wprowadzono także – jako uzupełniający – system udzielania „licencji olimpijskich” krajowym producentom różnych towarów i dostawcom usług.

Na przestrzeni lat udało się rodzimemu ruchowi olimpijskiemu pozyskać naprawdę szczodrych i solidnych sponsorów i partnerów. Dzięki ich zaangażowaniu i – w zdecydowanej większości przypadków – silnym identyfikowaniu się z zasadami rządzącymi olimpizmem – fundusze, jakie zdołano w kolejnych latach zgromadzić pozwoliły zarówno w pełni zabezpieczyć wykonywanie zadań statutowych PKOl, jak i pokryć koszty udziału naszych reprezentacji w kolejnych igrzyskach olimpijskich.

Obecnie zadania wykonywane wcześniej przez PFO realizuje z powodzeniem PKOl-owski Dział Marketingu. Ze sponsorami i partnerami utrzymuje on stały, roboczy kontrakt i sprawuje nadzór nad rzetelną realizacją przez Komitet zobowiązań wynikających z poszczególnych umów o współpracy.

Środki i inne świadczenia od sponsorów i partnerów pozwalają PKOl z jednej strony realizować zadania zapisane w jego statucie (to m.in.: promocja ruchu olimpijskiego, pielęgnowanie tradycji polskiego sportu, szeroko rozumiana edukacja olimpijska wśród dzieci i młodzieży, opieka nad olimpijczykami sprzed lat, popularyzacja zasad fair play, promowanie większego udziału kobiet w sporcie, rozwijanie związków sportu z kulturą i sztuką, działania na rzecz ochrony środowiska, popularyzowanie zdrowego, sportowego stylu życia), a z drugiej – zapewnić pełną obsługę administracyjno-logistyczną polskich reprezentacji na kolejne igrzyska olimpijskie (w tym także na igrzyska młodzieżowe, Olimpijskie Festiwale Młodzieży Europy czy Igrzyska Europejskie). Dość powiedzieć, że całość kosztów związanych z wyjazdem Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej na tegoroczne igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro (w tym m.in.: wydatki związane z przygotowaniem pamiątkowych aktów nominacji i uroczystymi ślubowaniami, ubiorami reprezentacyjnymi, przelotem do i z Rio, kieszonkowym itp.) ponosi Polski Komitet Olimpijski. Także z jego środków medalistom zostaną wypłacone podczas uroczystej Gali po igrzyskach nagrody pieniężne. To kolejna, jakże wymierna korzyść, jaką ze sponsoringu olimpijskiego mogą odnieść sportowcy.

Warto również zauważyć, że przed trzema laty wznowiła działalność Polska Fundacja Olimpijska. Obecnie, w ścisłej współpracy z kilkoma partnerami, realizuje ona program „Polskie nadzieje olimpijskie”, wspomagający kluby i szkoły wyłaniające sportowe talenty, a także organizacje realizujące zadania z zakresu sportu młodzieży chorej i niepełnosprawnej. Co roku beneficjentów programu przybywa.